REGULAMIN


Usługi są świadczone przez WITBEE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ordynacka 9/33, 00-364 Warszawa, Polska. 

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z naszych Usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej: www.cloud.witbee.com (dalej: “Strona”). Poza niniejszym Regulaminem mogą obowiązywać Regulaminy Dodatkowe, uzupełniające niniejszy Regulamin, w szczególności regulujące warunki korzystania z poszczególnych Usług. Akceptacja Regulaminów Dodatkowych jest konieczna do korzystania z Usług, do których te Regulaminy Dodatkowe mają zastosowanie. 

Usługi są oferowane pod warunkiem zaakceptowania, bez modyfikacji, wszystkich warunków zawartych w niniejszym Regulaminie, Regulaminach Dodatkowych, załącznikach, politykach (w tym Polityce Prywatności dostępnej na Stronie), Wytycznych i wszelkich przyszłych ich modyfikacji, które mogą być publikowane na Stronie lub udostępniane w ramach Usług lub za ich pośrednictwem (dalej łącznie „Warunki”).

Po zaakceptowaniu przez Ciebie, Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę między Tobą a WITBEE. Przeczytaj niniejsze Warunki uważnie. Rejestrując się, uzyskując dostęp, przeglądając, kupując i/lub w inny sposób korzystając ze Strony i/lub Usług, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się przestrzegać niniejsze Warunki. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków, nie wolno Ci uzyskiwać dostępu, przeglądać, nabywać lub w inny sposób korzystać ze Strony i Usług.

Nasze Usługi są świadczone wyłącznie dla jednostek organizacyjnych i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w celach biznesowych. Akceptując niniejsze Warunki, oświadczasz, że zawierasz umowę w związku z Twoją działalnością gospodarczą lub działasz w imieniu takiego podmiotu. Jeśli zawierasz niniejsze Warunki w imieniu takiego podmiotu, na przykład pracodawcy lub firmy, w której pracujesz, oświadczasz, że jesteś umocowany do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu.

W związku z powyższym, strony postanowiły co następuje:


DEFINICJE: 

Warunki – wszystkie warunki i postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie oraz wszelkie inne Regulaminy Dodatkowe, załączniki, zasady (w tym Polityka Prywatności dostępna na Stronie), Wytyczne oraz wszelkie ich przyszłe modyfikacje, które mogą być publikowane na Stronie lub udostępniane za pośrednictwem Usług. Razem tworzą prawnie wiążącą umowę między Tobą a WITBEE.

Regulaminy Dodatkowe – dodatkowe warunki prawne regulujące korzystanie z określonych Usług, których akceptacja jest warunkiem zakupu tych Usług (jeżeli obowiązują).

Wytyczne – dodatkowe wytyczne, zasady lub procedury mające zastosowanie do poszczególnych Usług i ich szczególnych funkcji, które mogą być publikowane na Stronie lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem Usług.

Strona – www.cloud.witbee.pl lub jej subdomeny zarządzane przez WITBEE.

WITBEE – WITBEE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ordynacka 9/33, 00-364 Warszawa, KRS: 0000623475, NIP: 5252662720, REGON: 364731210, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 30.000,00 złotych – właściciel Strony; dostawca Usług.

Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność prawną, która zaakceptowała Regulamin oraz zarejestrowała Konto, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Konto – konto na Stronie umożliwiające za jego pośrednictwem nabywanie, korzystanie oraz dostęp do Usług.

Usługi - płatne usługi świadczone przez WITBEE, oparte na przetwarzaniu informacji w chmurze, służące do zbierania i przekształcania danych z obiektów internetowych na informacje w celu ich dalszego wykorzystania przez Klienta do analizy biznesowej, składające się z zestawu usług do integracji produktów Google, obiektów internetowych i usług innych firm, dostępne na Stronie lub za jej pośrednictwem.

Opłata - cena za korzystanie z poszczególnych Usług; cennik opłat jest dostępny na stronie www.witbee.com/pricing; cennik opłat stanowi integralną część niniejszego Regulaminu;

Dane Klienta - wszelkie dane i informacje cyfrowe (w tym dane osobowe) dostarczane przez Klienta, które podlegają Usługom lub są w inny sposób dostarczane, gromadzone, przetwarzane lub przechowywane za pomocą Usług przez Klienta.

Witcloud – stanowiące własność WITBEE zintegrowane rozwiązanie do przetwarzania danych w chmurze, służące do świadczenia Usług, w tym aplikacje, oprogramowanie, kody komputerowe, oprogramowanie przetwarzające dane (oznacza oprogramowanie na serwerze WITBEE oraz wszelkie jego aktualizacje, które analizują Dane Klienta i generują raporty), kody śledzenia, sprzęt, bazy danych, interfejsy, powiązane media, dokumentacje, aktualizacje, nowe wersje i inne komponenty lub materiały dostarczone wraz z nimi.

Kod śledzenia - kod śledzenia, który jest instalowany na dowolnej stronie internetowej, aplikacji lub innej własności pod kontrolą Klienta, który przesyła dane do WIBEE w celu gromadzenia Danych Klienta w związku ze świadczeniem określonych Usług, wraz z wszelkimi poprawkami, aktualizacjami i ulepszeniami.


POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 1. Skorzystanie z Usług jest możliwe tylko dla zalogowanych Klientów, po założeniu Konta, zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, Regulaminów Dodatkowych (jeśli dotyczy) i zakupie określonej Usługi.

 2. Klient zobowiązuje się korzystać ze Strony i Usług zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu i Regulaminów Dodatkowych (jeśli dotyczy).


KONTO: 

 1. Musisz utworzyć Konto aby mieć możliwość nabywania oraz korzystania z Usług.

 2. Tylko przedsiębiorca (osoba, która nabywa Usługi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) może założyć Konto, zakupić i korzystać z Usług. Tworząc Konto lub korzystając z Usług, oświadczasz, że jesteś przedsiębiorcą lub działasz w imieniu lub na rzecz takiego podmiotu, jesteś w pełni umocowany do działania w imieniu takiego podmiotu, w tym do zaciągania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w imieniu takiego podmiotu oraz masz pełną zdolność do czynności prawnych.

 3. Zabronione jest tworzenie Konta dla innej osoby lub podmiotu bez ich zgody i autoryzacji.

 4. Konto jest tworzone za pośrednictwem Strony. Należy wypełnić formularz kontaktowy, zaakceptować Regulamin, Politykę Prywatności i kliknąć przycisk „zarejestruj się” lub inny podobny przycisk.

 5. Konto zostanie aktywowane poprzez kliknięcie linku wysłanego przez WITBEE na adres e-mail podany w formularzu.

 6. Klient ma obowiązek zachowania poufności wszystkich danych logowania. W przypadku ujawnienia, utraty lub nieuprawnionego użycia danych do logowania, Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia WITBEE.

 7. Tworząc Konto, oświadczasz, że:

  1. przeczytałeś i zaakceptowałeś bez wyjątku treść niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności;

  2. wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez WITBEE w celu świadczenia Usług zgodnie z Polityką prywatności.

 8. Podając nam swoje dane podczas rejestracji oraz podczas zakupu i korzystania z Usług, oświadczasz, że te dane są aktualne i zgodne z prawdą oraz zobowiązujesz się do ich bieżącego aktualizowania. Jeśli nie poinformujesz nas o zmianie swoich danych, wszystkie pisma i zawiadomienia skierowane na podany nam adres zostaną uznane za skutecznie dostarczone.

 9. Utworzenie Konta oznacza zawarcie umowy między Tobą lub podmiotem który reprezentujesz, a WITBEE. Na podstawie tej umowy uzyskujesz dostęp do panelu, który umożliwia zakup i zarządzanie Usługami.

 10. WITBEE może odmówić założenia Konta, a także może odmówić zawarcia umowy bez podania przyczyny.

 11. Jeśli nie korzystasz z żadnych zakupionych Usług, możesz usunąć swoje Konto w dowolnym momencie. W takim przypadku WITBEE również może usunąć Twoje Konto w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

 12. Bez uprzedniej pisemnej zgody WITBEE nie możesz utworzyć Konta i/lub uzyskać dostępu do Usług (a) jeśli jesteś podmiotem konkurencyjnym wobec WITBEE, (b) w celu monitorowania dostępności, wydajności lub funkcjonalności Usług lub (c) dla innych celów benchmarkingowych lub konkurencyjnych.

 13. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od WITBEE, obejmujących informacje handlowe na temat produktów i usług własnych WITBEE oraz podmiotów powiązanych, systemowe i informacje o trudnościach, zmianach lub przerwach w działaniu Strony lub Usług.

 14. Klient akceptuje fakt, że WITBEE może zalogować się na Konto w celu zarządzania, utrzymywania lub ulepszania usług, w tym w celu zapewnienia pomocy w kwestiach technicznych lub rozliczeniowych.

 15. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta przez siebie i osoby trzecie.


PRYWATNOŚĆ:

Nasza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak chronimy Twoją prywatność podczas korzystania z naszej Strony i Usług. Korzystając z naszej Strony i Usług, wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Akceptując Regulamin oraz Politykę Prywatności Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przez nas technologii cookies, w tym cookies podmiotów trzecich określonych w Polityce Prywatności. Ograniczenie wykorzystania plików cookies może spowodować trudności lub nawet uniemożliwić korzystanie ze Strony oraz Usług.


ZAKUP USŁUG:

 1. Dokładny opis i specyfikacje wszystkich świadczonych przez nas Usług, a także cennik i metody płatności, znajdują się na Stronie.

 2. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie poszczególnych Usług jest:

  1. utworzenie Konta i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

  2. akceptacja Regulaminów Dodatkowych (jeśli dotyczy),

  3. zaakceptowanie metody płatności i zamówienie Usługi.

 3. Klient może zamówić poszczególne Usługi za pośrednictwem panelu dostępnego na Koncie, gdzie ma możliwość wyboru Usługi, odpowiedniego planu i metody płatności.

 4. Warunkiem powyższego jest wcześniejsze zalogowanie się na Konto. Jeśli nie masz Konta, powinieneś najpierw skonfigurować i aktywować Konto.

 5. Klient ma obowiązek podać dane wskazane w formularzu zamówienia, niezbędne do wystawienia faktury i rozliczenia, w tym nazwę firmy, adres, adres e-mail, telefon, numer w odpowiednim rejestrze działalności gospodarczej i numer podatkowy, a także inne dane niezbędne do rozliczeń oraz ma obowiązek informowania WITBEE o wszelkich zmianach tych danych.

 6. Zawarcie umowy i uruchomienie Usługi może nastąpić jedynie po spełnieniu następujących warunków:

  1. posiadanie przez Klienta aktywnego Konta,

  2. podanie w zamówieniu wymaganych danych firmy,

  3. wybór metody płatności,

  4. akceptacja Regulaminu Dodatkowego (jeśli dotyczy),

  5. kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub innego podobnego przycisku).

 7. Klikając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub inny podobny przycisk), Klient aktywuje wybraną Usługę, zawierając w ten sposób umowę o świadczenie usługi między Klientem, a WITBEE z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.

 8. WITBEE wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą uruchomienie Usługi, która ma charakter wyłącznie informacyjny i deklaracyjny - zawarcie umowy o świadczenie usługi i uruchomienie Usługi następuje natychmiast po kliknięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub innego podobnego przycisku) - zgodnie z przepisami określonymi powyżej, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.

 9. WITBEE może odmówić zawarcia umowy o świadczenie usług bez podania przyczyny.


OPŁATY:

 1. Korzystanie z Usług podlega Opłatom. Po zarejestrowaniu Konta Klient może wybrać Usługę. Różne Opłaty mogą dotyczyć różnych Usług i planów.

 2. Informacje o Opłatach za poszczególne Usługi są dostępne na stronie www.witbee.com/pricing.

 3. Opłata za Usługi składa się ze stałej opłaty miesięcznej oraz dodatkowej opłaty za korzystanie poza zakresem opłaty miesięcznej, jeśli występuje.

 4. Opłata za Usługi jest płatna w dolarach amerykańskich dla firm zarejestrowanych poza Polską lub polskich złotych dla firm zarejestrowanych w Polsce.

 5. Usługi będą opłacane na zasadzie przedpłaty kartą kredytową / debetową, za pośrednictwem systemu przetwarzania płatności, przed rozpoczęciem każdego okresu rozliczeniowego. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Wszelkie dodatkowe opłaty za korzystanie z usług w okresie rozliczeniowym będą opłacane kartą kredytową / debetową z dołu na koniec okresu rozliczeniowego, w terminie 3 dni. WITBEE wystawi Klientowi fakturę, którą udostępni za pośrednictwem Konta w zakładce „faktury”. 

 6. Stała opłata miesięczna za pierwszy okres rozliczeniowy naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do upływu danego okresu rozliczeniowego. 

 7. Na życzenie Klienta, jeżeli WITBEE wyrazi na to zgodę na piśmie pod rygorem nieważności, Strony mogą ustalić indywidualny sposób rozliczeń. W szczególności strony mogą zdefiniować określony budżet, w oparciu o który Usługi będą realizowane. W takim przypadku zapłata Opłat przez Klienta następuje z góry na podstawie faktur wystawianych przez WITBEE, przelewem bankowym na rachunek bankowy WITBEE wskazany na fakturze. Termin płatności faktury wynosi 7 dni od daty otrzymania faktury. Dniem zapłaty jest data uznania przelewu na rachunku bankowym WITBEE. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail przypisany do Konta lub za pośrednictwem Konta w zakładce faktury.

 8. Niezależnie od metody płatności, WITBEE może wstrzymać się ze świadczeniem Usług do czasu otrzymania pełnej płatności. 

 9. Opłaty nie obejmują podatków, opłat ani ceł mających zastosowanie zgodnie z obowiązującym prawem. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapłatę takich podatków, opłat lub ceł, w tym na przykład podatków od wartości dodanej, sprzedaży lub potrącanych u źródła, podlegających jakiejkolwiek jurysdykcji, z wyjątkiem tego, że WITBEE ponosi wyłączną odpowiedzialność za podatki dochodowe naliczane wobec WITBEE na podstawie dochodu netto WITBEE. W przypadku konieczności potrącenia podatków z płatności na rzecz WITBEE, Klient zwiększy płatność na rzecz WITBEE tak, aby kwota otrzymana przez WITBEE była taka sama, jak byłaby, gdyby nie potrącono żadnych podatków.

 10. Opłaty nie podlegają zwrotowi. Oznacza to, że nie ma refundacji za okresy, w których Klient nie korzystał z aktywowanej Usługi, używał jej tylko częściowo lub dezaktywował Konto/ Usługę lub wypowiedział niniejsze Warunki w trakcie bieżącego okresu rozliczeniowego. Rezygnacja z Usług w okresie bieżącego okresu rozliczeniowego powoduje natychmiastową wymagalność Opłat za korzystanie poza zakresem stałej Opłaty miesięcznej, jeśli występuje.

 11. W razie opóźnienia z jakąkolwiek płatnością, WITBEE może zażądać od Klienta zapłaty odsetek za opóźnienie za okres od momentu, w którym obowiązek zapłaty staje się wymagalny, do momentu spełnienia świadczenia.

 12. WITBEE może, według własnego uznania, udostępnić Klientowi bezpłatną wersję próbną Usług do ograniczonego użytku. Świadczenie wersji próbnej Usług trwa 14 (czternaście) dni. Klient zgadza się, że w okresie próbnym będą mu świadczone tylko ograniczone Usługi i wyłącznie w celu testowania i wypróbowywania Usług. Po upływie 14-dniowego okresu próbnego Klient zapłaci za kolejny okres świadczenia Usług lub (b) Klient zaprzestanie korzystania z Usług w jakimkolwiek celu. Jeżeli Klient nie zaprzestanie korzystania z Usług po upływie 14-dniowego okresu próbnego, zobowiązany jest do zapłaty za Usługi. WITBEE ma prawo w dowolnym momencie podczas i / lub po 14-dniowym okresie próbnym zaprzestać świadczenia usług próbnych na rzecz Klienta.DANE KLIENTA: 

 1. Wszelkie prawa do Danych Klienta należą do Klienta. Jeśli Klient przesyła do WITBEE Dane Klienta, takie dane i każde przetwarzanie takich danych musi być zgodne z niniejszym Regulaminem i obowiązującym prawem. Przesyłając Dane Klienta do WITBEE, Klient upoważnia WITBEE do przetwarzania Danych Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 2. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za Dane Klienta, które są przesyłane, wysyłane do lub w inny sposób udostępniane WITBEE na potrzeby świadczenia Usług oraz ponosi konsekwencje korzystania z nich na potrzeby Usług. Klient zapewnienia i gwarantuje, że:

  1. Klient nie tworzy, nie przesyła, nie wyświetla ani nie udostępnia w inny sposób Danych Klienta, które naruszają niniejsze Warunki, prawa WITBEE, prawa osób trzecich lub które są szkodliwe (na przykład w formie wirusów, złośliwego oprogramowania i innych destrukcyjnych kodów), naruszające prywatność osób trzecich, nienawistne lub w inny sposób niezgodne z prawem;

  2. Klient jest właścicielem Danych Klienta lub posiada niezbędne licencje, prawa, zgody i uprawnienia do ich przetwarzania oraz upoważniania WITBEE do ich przetwarzania lub innego wykorzystania Danych Klienta w sposób zgodny z zamierzonymi funkcjami Usług i niniejszymi Warunkami,

  3. Korzystanie przez WITBEE z Danych Klienta zgodnie z niniejszymi Warunkami nie powoduje i nie będzie: (a) łamać, naruszać ani nadużywać jakichkolwiek praw osób trzecich, (b) naruszać jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji w dowolnym miejscu na świecie, (c) wymagać uzyskania licencji lub uiszczenia jakichkolwiek opłat i/lub opłat licencyjnych przez WITBEE na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej w celu świadczenia Usług lub wykonywania jakichkolwiek praw przyznanych WITBEE w niniejszych Warunkach.

 3. WITBEE nie jest zobowiązany do monitorowania lub filtrowania Danych Klienta lub aktów jego przetwarzania przez Klienta w celu wykrycia w danych jakiejkolwiek niezgodności z prawem. Jeśli Dane Klienta lub ich przetwarzanie narusza obowiązujące przepisy prawa, zasady lub niniejsze Warunki, WITBEE może odmówić ich przesyłania, czasowo lub na stałe usunąć niezgodne z prawem Dane Klienta lub ograniczyć dostęp bez powiadomienia.

 4. Zabrania się przesyłania informacji zawierających treści niezgodne z prawem, w jakikolwiek sposób naruszających prawo.

 5. WITBEE może korzystać wyłącznie z Danych Klienta, do których Klient udziela dostępu, w następujących celach: 

(a) do świadczenia Usług i wsparcia technicznego, (b) do zbierania statystyk Usług (które nie będą obejmować danych osobowych), (c) do ulepszania i rozwijania Usług (dane są gromadzone w formie anonimowej), (d) do prezentowania wyników korzystania z Usług (tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem i w uzgodnionym zakresie), (e) jeśli wymaga tego orzeczenie sądowe, przepis prawa lub uprawniony organ administracji państwowej lub samorządowej.

 1. Klient ma obowiązek: (a) opublikować na swojej stronie internetowej politykę prywatności, która zawiera powiadomienie o wykorzystaniu przez Klienta plików cookies lub innych technologii śledzenia do gromadzenia danych, (b) ujawnić, w jaki sposób gromadzi i przetwarza dane, (c) zapewnić, że użytkownicy jego strony internetowej otrzymują jasne i wyczerpujące informacje na temat przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies lub innych informacji na urządzeniu użytkownika, w przypadku gdy taka działalność ma miejsce w związku z Usługą i gdy udzielanie takich informacji i uzyskanie zgody użytkowników jest wymagane przez prawo.

 2. Klient zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usług, w tym w szczególności za (a) właściwe korzystanie z Usług w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka związanego z Danymi Klienta; (b) zabezpieczenie danych uwierzytelniających, systemów i urządzeń używanych przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Usług; (c) zabezpieczanie systemów i urządzeń Klienta, z których korzysta w ramach Usług; oraz (d) utrzymywanie własnych kopii zapasowych Danych Klienta.


OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z USŁUG 

 1. Klient może korzystać z Usług wyłącznie w zakresie, za pomocą środków i do celów określonych w niniejszych Warunkach i w obowiązującym prawie. W szczególności Klient nie może:

  1. korzystać z Usług lub jakiejkolwiek ich części lub elementu w celu popełnienia przestępstwa lub innego naruszenia obowiązującego prawa;

  2. kopiować, duplikować, rozpowszechniać, modyfikować, dostosowywać, hakować, tworzyć prace pochodne, odtwarzać kodu źródłowego lub dekompilować Usługi, Witcloud, jego części lub elementu, lub próbować wyodrębnić jego kod źródłowy;

  3. korzystać z Usług lub jakiejkolwiek ich części lub elementu, chyba że wyraził zgodę na Warunki.

 2. Klientowi nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody WITBEE (wyrażonej w formie pisemnej):

  1. sprzedawać, odsprzedawać, wynajmować, licencjonować, udzielać sublicencji, rozpowszechniać, udostępniać, ujawniać, wyjawiać, wykorzystywać lub w inny sposób udzielać dostępu lub udostępniać Usługi w całości lub w części osobom trzecim;

  2. korzystać z Usług lub jakiejkolwiek ich części lub elementu w zakresie, za pomocą środków lub w celach innych niż te, dla których ich funkcjonalność została utworzona;

 3. W szczególności WITBEE jest upoważniony do zablokowania dostępu do Konta i Usług w przypadku, gdy Klient działa na szkodę WITBEE, narusza obowiązujące przepisy prawa lub Warunki, a także gdy zablokowanie dostępu do Konta i Usług jest uzasadnione ze względów bezpieczeństwa.

 4. WITBEE zastrzega sobie prawo do przeprowadzania konserwacji i przerw technicznych, które mogą powodować trudności lub uniemożliwiać Klientowi korzystanie z Usług. WITBEE, w miarę możliwości, opublikuje informacje na temat przewidywanej daty przerw w dostępie i czasu ich trwania.


PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie Usługi, Witcloud (w tym aplikacje, oprogramowanie, kody komputerowe, kody śledzenia, sprzęt, bazy danych, interfejsy, powiązane media, dokumentacja, aktualizacje, nowe wersje i inne komponenty lub materiały dostarczone z nimi), Strona (w tym wizualny interfejs, grafika, projekt, system, metodyka, informacje, kod komputerowy, oprogramowanie, usługi, „wygląd i styl”, organizacja, kompilacja treści, kodu, danych i wszystkich innych elementów Strony), nazwy handlowe i znaki towarowe WITBEE, a także wszelkie ich części lub elementy są wyłączną własnością WITBEE. Stanowią one przedmiot ochrony prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, a także stanowią tajemnicę handlową. WITBEE zachowuje wszelkie prawa do Usług, Witcloud, Strony, nazw handlowych i znakach towarowych oraz wszelkich ich części lub elementów. Korzystanie przez użytkownika lub Klienta z Usług, Witcloud i Strony oraz wszelkich ich części lub elementów nie daje użytkownikowi ani Klientowi żadnych praw własności ani praw własności intelektualnej do nich. Jakakolwiek komercyjna lub promocyjna dystrybucja, publikowanie lub wykorzystywanie Usług, Witcloud lub Strony jest surowo zabronione, chyba że otrzymałeś wcześniej pisemną zgodę WITBEE. WITBEE zastrzega sobie wszelkie prawa do Usług, Witcloud i Strony.

 2. Klient akceptuje, że w związku z zawarciem niniejszej umowy nie nabywa żadnych praw autorskich do Usług, Witcloud i Strony.

 3. Klient akceptuje, że nie nabywa żadnych praw własności poprzez pobieranie jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim z lub za pośrednictwem Strony, Witcloud lub Usług. Klientowi nie wolno kopiować, rozpowszechnić ani publikować żadnych treści ani informacji uzyskanych ze Strony, Witcloud, Usług, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w Usługach lub za ich pośrednictwem.

 4. Usługi, Witcloud, Strona i wszystkie prawa własności intelektualnej do nich są i pozostają własnością WITBEE. Wszelkie prawa do oprogramowania, które nie zostały wyraźnie udzielone Klientowi w niniejszej umowie, są zastrzeżone na rzecz WITBEE lub jego licencjodawców, w szczególności prawo WITBEE do wyłącznej własności oprogramowania i dokumentacji. Nie ograniczając ogólności powyższych postanowień, nie wolno Ci (jak również żadnej stronie trzeciej): (a) udzielać sublicencji, rozpowszechnić lub korzystać z Usług lub oprogramowania poza zakresem licencji udzielonej w niniejszej umowie; (b) kopiować, modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć, przygotowywać prace pochodne, odtwarzać, dezasemblować lub dekompilować oprogramowanie lub w inny sposób próbować odkryć kod źródłowy lub tajemnice handlowe związane z Usługą; (c) wynajmować, wydzierżawiać, sprzedawać, cedować lub w inny sposób przenosić praw do oprogramowania lub Usługi; (d) używać, publikować, przekazywać lub wprowadzać jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania lub procedur, które zakłócają lub usiłują zakłócać działanie Usługi lub oprogramowania.

 5. Z zastrzeżeniem Warunków, jeżeli jest to niezbędne do korzystanie z określonych Usług: (a) WITBEE udziela Klientowi ograniczonej, odwołalnej w dowolnym momencie, niewyłącznej, nie podlegającej sublicencjonowaniu licencji na instalację, kopiowanie i używanie Kodu śledzenia wyłącznie w zakresie niezbędnym do korzystania przez Klienta z Usługi na swoim mieniu (mienie oznacza oznaczoną stronę internetową, aplikację lub inną własność pod kontrolą Klienta, która wysyła dane do Usług) i zgodnie z Warunkami; oraz (b) Klient może przeglądać i pobierać raporty Klienta.

 6. Klientowi (jak również żadnej osobie trzeciej) nie wolno: (a) kopiować, modyfikować, adaptować, tłumaczyć lub tworzyć w inny sposób prac pochodnych oprogramowania lub dokumentacji; (b) odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować lub w inny sposób próbować odkryć kod źródłowy oprogramowania; (c) wynajmować, wydzierżawiać, sprzedawać, cedować lub w inny sposób przenosić prawa do oprogramowania, dokumentacji lub Usług; (d) usuwać informacji o prawach własności lub etykiet na oprogramowaniu lub umieszczanych przez Usługi; (e) używać, publikować, przekazywać lub wprowadzać jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania lub procedur, które zakłócają lub usiłują zakłócać działanie Usługi lub oprogramowania; lub (f) używać danych oznaczonych jako należące do osoby trzeciej w Usługach do celów innych niż generowanie, przeglądanie i pobieranie raportów. Klient będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji w zakresie korzystania i dostępu Klienta do dokumentacji, oprogramowania, Usług i raportów.PRODUKTY I USŁUGI PODMIOTÓW TRZECICH

Korzystanie z Usług może wymagać integracji z usługami i produktami podmiotów trzecich (np. produktami lub usługami dostarczanymi przez Google lub Facebook). Strona i Usługi mogą zawierać linki do produktów lub usług takich podmiotów trzecich. WITBEE nie wspiera żadnych takich produktów lub usług podmiotów trzecich. Korzystanie przez Klienta z produktów lub usług podmiotów trzecich odbywa się na wyłączne ryzyko Klienta. Klient odpowiada za prawidłową konfigurację takich produktów lub usług podmiotów trzecich. (np. systemu Google Ads)  WITBEE nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji w odniesieniu do produktów lub usług podmiotów trzecich. Opłaty za korzystanie z Usług nie obejmują usług podmiotów trzecich, Klient jest zobowiązany do zapłaty za takie produkty lub usługi bezpośrednio ich dostawcom.


WYŁĄCZENIE GWARANCJI

 1. Usługi i wszelkie treści lub funkcje udostępniane w związku z Usługami lub za ich pośrednictwem znajdują się w wersji Beta, są dostarczane „tak jak są” i „w miarę dostępności”, bez jakichkolwiek gwarancji wyraźnych lub dorozumianych. W najszerszym dopuszczalnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, WITBEE wyłącza i nie udziela żadnych gwarancji umownych, ustawowych, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi domniemanych gwarancji przydatności Usługi do określonego celu, nienaruszania praw własności, poprawności, dokładności i niezawodności. 

 2. WITBEE i jego podmioty powiązane nie gwarantują, że Usługi i wszelkie treści lub funkcje udostępnione w związku z Usługami lub za ich pośrednictwem będą nieprzerwane lub wolne od błędów, że wady zostaną naprawione.

 3. WITBEE i jej podmioty stowarzyszone nie gwarantują ani nie składają żadnych oświadczeń ani zobowiązań dotyczących funkcjonalności Usług, ich niezawodności, dostępności lub zdolności do zaspokojenia potrzeb Klienta.


Klient zobowiązuje się bronić i zabezpieczać WITBEE i jego podmioty powiązane oraz ich odpowiednich pracowników i podwykonawców przed wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami, zobowiązaniami, wynikającymi z niewłaściwego korzystania z Usług, naruszenia niniejszych Warunków lub naruszenia praw osób trzecich. 


OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, WITBEE nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług lub niniejszych Warunków. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień WITBEE ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za rzeczywiste straty Klienta wyrządzone mu w wyniku winy umyślnej.

 2. W żadnym wypadku łączna odpowiedzialność WITBEE w stosunku do Klienta wynikająca z niniejszych Warunków lub z nią związana nie może przekroczyć całkowitej kwoty równej 70% ostatniej rocznej kwoty Opłat za Usługi zapłaconej WITBEE na podstawie niniejszych Warunków, z wyłączeniem dodatkowych opłat za korzystanie poza zakresem opłaty miesięcznej. Strony zgadzają się, że niniejsza klauzula przedstawia rozsądny podział ryzyka. 

 3. W żadnym wypadku WITBEE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone korzyści.

 4. W szczególności WITBEE nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych przez Klienta na podstawie świadczonych Usług.

 5. Ograniczenie odpowiedzialności o którym mowa w pkt 1-4 powyżej będzie miało zastosowanie bez względu na to, czy odpowiedzialność ma charakter umowny czy deliktowy i niezależnie od teorii odpowiedzialności.

 6. Wszelkie powyższe ograniczenia odpowiedzialności WITBEE mają również zastosowanie do załączników do niniejszego Regulaminu. 


MODYFIKACJA USŁUG

 1. Stale zmieniamy i ulepszamy nasze Usługi. Możemy jednostronnie modyfikować, dodawać lub usuwać funkcje, a także możemy całkowicie zawiesić lub zatrzymać daną Usługę. W szczególności WITBEE zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub wstrzymania świadczenia Usług lub jakiejkolwiek ich części lub elementu bez uprzedniego powiadomienia, w tym między innymi prawo do:

  1. zaprzestania świadczenia Usług, a także czasowego lub na stałe zaprzestania rozwijania jakiejkolwiek Usługi;

  2. podjęcia takich działań jakie są konieczne do zachowania praw WITBEE w przypadku jakiegokolwiek korzystania z Usług, które może być racjonalnie zinterpretowane jako naruszenie praw własności intelektualnej WITBEE, rozpowszechnianie wirusów internetowych, robaków, koni trojańskich, złośliwego oprogramowania, jak również podejmowanie innych destrukcyjnych lub nielegalnych działań.

 2. W stosownych przypadkach Klient może zostać powiadomiony o takich zmianach lub modyfikacjach podczas logowania do Konta.

 3. Wszystkie zmiany i modyfikacje Usług zaczną obowiązywać natychmiast. Kontynuując korzystanie z Usług lub jakiejkolwiek ich części lub elementu, Klient wyraża zgodę na te zmiany i modyfikacje. Jeśli Klient nie wyraża zgody na zmiany lub modyfikacje Usług, powinien zaprzestać korzystania z Usług. W takim przypadku jest jednak zobowiązany do zapłaty Opłat za obowiązujący okres rozliczeniowy. 

 4. WITBEE nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta ani jakiejkolwiek osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług lub jakiejkolwiek ich części lub elementu.


MODYFIKACJE WARUNKÓW I OPŁAT

 1. WITBEE zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do jednostronnej zmiany całości lub części niniejszych Warunków (w tym Opłat), w dowolnym momencie, za powiadomieniem Klienta poprzez zamieszczenie informacji o takich zmianach na Stronie, w Usługach lub za pośrednictwem poczty email.

 2. W przypadku korzystania przez Klienta z bezpłatnej wersji próbnej Usług wszelkie modyfikacje zaczną obowiązywać natychmiast, a jeśli Klient sprzeciwi się modyfikacjom, wyłącznym środkiem zaradczym jest rozwiązanie niniejszych Warunków i zaprzestanie korzystania z Usług. 

 3. W przypadku korzystania przez Klienta z płatnych Usług obowiązują następujące warunki: 

O ile WITBEE nie określi krótszego okresu (np. ze względu na zmiany prawa lub nagłe okoliczności, przykładowo ze względu na zmianę stawek wynagrodzenia Google Cloud Platform), modyfikacje Regulaminu i/lub Opłat wchodzą w życie z chwilą kolejnego okresu rozliczeniowego (okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy). Jeżeli Klient nie wyraża zgody na nowe Warunki, może przed upływem obecnego okresu rozliczeniowego wypowiedzieć niniejsze Warunki, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego oraz zaprzestać korzystania z Usług. Jeżeli Klient nie dokona wypowiedzenia, nowe Warunki i / lub Opłaty obowiązują od nowego okresu rozliczeniowego. 

W przypadku gdy WITBEE określi, że Warunki (w tym Opłaty) ulegają modyfikacji przed upływem okresu rozliczeniowego lub natychmiast, Klient może natychmiast wypowiedzieć niniejsze Warunki i zaprzestać korzystania z Usług. Nowe Warunki (w tym Opłaty) obowiązują od dnia ich wejścia w życie wskazanego przez WITBEE. 


ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie za powiadomieniem.

 2. W przypadku wypowiedzenia niniejszych Warunków, WITBEE zaprzestanie świadczenia Usług, a Klient ma obowiązek zaprzestać dostępu do Konta i korzystania z Usług. 

 3. W przypadku wypowiedzenia Warunków, Klient ma obowiązek usunąć wszystkie kopie Kodu śledzenia ze wszystkich stron internetowych, aplikacji lub innej własności lub urządzeń  będących pod kontrolą Klienta, które wysyłają Dane Klienta do WitBee. Na żądanie WitBee Klient ma obowiązek poświadczyć na piśmie wykonanie powyższego obowiązku w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia żądania.

 4. W przypadku wypowiedzenia Warunków:

  1. Klient nie jest uprawniony do zwrotu jakichkolwiek Opłat, 

  2. wszelkie zaległe saldo za Usługi świadczone do dnia rozwiązania umowy będzie natychmiast wymagalne i płatne w całości,

  3. od chwili rozwiązania umowy świadczenie usług zostanie przerwane, dane historyczne będą dostępne na projekcie Big Query Google Cloud Klienta, lecz nowe dane nie będą odświeżane.

 5. WITBEE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub utratę zysków spowodowaną wypowiedzeniem niniejszych Warunków.


JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE

 1. Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu. 

 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków podlegają jurysdykcji sądów polskich. 

 3. Sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby WITBEE.


WYMAGANIA SYSTEMOWE 

Wymagania systemowe do korzystania z Usług zostały określone na Stronie. 


REKLAMACJE

Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony i Usług powinny być zgłaszane na adres info@witbee.com i powinny zawierać imię i nazwisko oraz zwrotny adres e-mail. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli jakikolwiek postanowienia niniejszych Warunków zostaną uznane z jakiegokolwiek powodu za nieważne, nieskuteczne lub niezgodne z prawem w całości lub w części, postanowienia te powinny być zastąpione odpowiednimi postanowieniami odzwierciedlającymi  intencje stron. Nie ma to wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

 2. Klient nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków na podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody WITBEE. 

 3. Wszelkie załączniki do niniejszych Warunków, stanowią ich integralną część.ZAŁĄCZNIK 1 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych


WSTĘP

Niniejszy załącznik dotyczący ochrony danych osobowych („Załącznik 1”) zostaje zawarty pomiędzy WITBEE a Klientem. Niniejszy Załącznik 1 ma zastosowanie do przetwarzania Danych Osobowych Klienta przez WITBEE na podstawie Warunków – umowy zawartej pomiędzy WITBEE a Klientem na świadczenie Usług przez WITBEE. 


DEFINICJE


Na potrzeby niniejszego Załącznika 1 poniższe terminy mają znaczenie określone poniżej. Terminy pisane wielką literą, które są używane, ale nie zdefiniowane w niniejszym Załączniku 1 mają znaczenie określone w Warunkach. Terminy nieposiadające innego zdefiniowanego znaczenia posiadają znaczenie określone w przepisach RODO. 


RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


Dane Osobowe Klienta – oznaczają wszelkie Dane Klienta (zgodnie z definicją w Warunkach), które stanowią dane osobowe w rozumieniu RODO. Dla celów niniejszego Załącznika 1 Dane Osobowe Klienta nie obejmują danych osobowych pracowników lub innych przedstawicieli Klienta, z którymi WITBEE pozostaje w bezpośrednich relacjach biznesowych.


Podmiot powiązany – oznacza każdy podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą, gdzie „kontrola” odnosi się do możliwości bezpośredniego lub pośredniego kierowania, czy to poprzez posiadanie udziałów z prawem głosu, na podstawie umowy lub w inny sposób.


Dalszy podmiot przetwarzający - oznacza jakąkolwiek osobę trzecią upoważnioną przez WITBEE lub jej Podmioty powiązane do przetwarzania jakichkolwiek Danych Osobowych Klienta.


Dalszy podmiot przetwarzający będący stroną trzecią – oznacza każdy Dalszy podmiot przetwarzający, który nie jest Podmiotem powiązanym WITBEE.PRZEDMIOT REGULACJI ZAŁĄCZNIKA 1

Strony przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że (a) WITBEE jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe Klienta zgodnie z RODO; (b) Klient jest administratorem Danych Osobowych Klienta zgodnie z RODO; oraz (c) każda ze stron będzie przestrzegać obowiązków, które mają do niej zastosowanie w takiej roli zgodnie z RODO w odniesieniu do przetwarzania Danych Osobowych Klientów.


Na zasadach określonych w niniejszym Załączniku Nr 1 oraz na potrzeby umożliwienia świadczenia przez WITBEE na rzecz Klienta Usług Klient niniejszym powierza WITBEE przetwarzanie Danych Osobowych Klienta, a WITBEE zobowiązuje się do przetwarzania Danych Osobowych Klienta zgodnie z Warunkami oraz niniejszym Załącznikiem 1, jak również zgodnie z obowiązującym prawem, w tym RODO. 


Klient niniejszym oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO w odniesieniu do Danych Osobowych Klienta oraz odpowiada za zgodność z prawem ich pozyskania oraz za spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób, których Dane Osobowe Klienta dotyczą. Podmiot przetwarzający niniejszym oświadcza, że posiada wiedzę na temat ciążących na nim odpowiednich obowiązków wynikających z przepisów RODO, oraz że jako profesjonalny podmiot przetwarzający dane osobowe posiada wymagane zasoby ludzkie (wykwalifikowany i doświadczony personel), infrastrukturę, oprogramowanie i sprzęt komputerowy oraz warunki umożliwiające należyte wdrożenie wymogów RODO w prowadzonej przez siebie działalności.


ZAKRES PRZETWARZANIA


cel przetwarzania: Dane Osobowe Klienta przetwarzane są w celu świadczenia Usług zgodnie z Warunkami.


charakter przetwarzania: Charakter przetwarzania danych osobowych odpowiada sposobowi przetwarzania Danych Osobowych Klienta wynikającemu Warunków i wynika z natury świadczonych Usług. 


rodzaj danych osobowych: Dane Osobowe Klienta, które Klient jest upoważniony do przetwarzania przy pomocy Usług zgodnie z Warunkami.


kategorie osób, których dane dotyczą: Wszelkie osoby, których dane osobowe podlegają przekazaniu WITBEE w związku ze świadczonymi Usługami, w szczególności do osób tych zazwyczaj należą: klienci administratora. 


Administratorem danych osobowych jest Klient, który jest zobowiązany i powinien posiadać wiedzę dotyczącą danych osobowych, które posiada oraz jakie dane przekazuje do WITBEE.


Korzystając z usług i systemu Google Analytics Universal, Google Analytics Premium lub Google Analytics 4, Witbee jako procesor wskazuje / sugeruje Klientowi, jakie dane mogą stanowić daną osobową, w kontekście powyższych usług.


kategoria danych: Identyfikatory internetowe

zakres danych: internet protocol addresses, client identifiers (user id - jeśli klient posiada taką implementację), CID Google Analytics, imię, nazwisko, adres email

operacje, charakter i forma przetwarzania: streamowanie ze strony internetowej lub innej bazy danych Klienta do bazy danych Klienta w środowisku Google Cloud - Big Query lub innej wskazanej przez Klienta. Charakter przesyłania stały, forma elektroniczna. 

okres przetwarzania: do decyzji administratora o usunięciu lub zaprzestania korzystania z usługi przez KlientaOBOWIĄZKI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO 

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać Dane Osobowe Klienta wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora, na  zasadach określonych w Warunkach, niniejszym Załączniku 1 oraz w zakresie i w celu w nich wskazanych. W szczególności, podmiot przetwarzający nie będzie przetwarzał Danych Osobowych Klienta na własne potrzeby, ani nie ujawni Danych Osobowych Klienta osobom trzecim bez uprzedniej zgody administratora. Akceptując Warunki, Klient zleca WITBEE przetwarzanie Danych Osobowych Klienta w celu świadczenia Usług.


Podmiot przetwarzający:

 1. na żądanie administratora przekaże mu aktualne informacje dotyczące środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez podmiot przetwarzający w celu zabezpieczenia Danych Osobowych Klienta,

 2. uwzględniając charakter przetwarzania Danych Osobowych Klienta oraz informacje dostępne podmiotowi przetwarzającemu, w miarę możliwości, pomaga administratorowi wywiązać się z ciążących na nim obowiązków określonych w artykułach 32-36 RODO, 

 3. podejmuje wszelkie środki wymagane na podstawie przepisu artykułu 32 RODO,

 4. zachowa tajemnicę Danych Osobowych Klienta oraz do zapewnia, aby osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych Klienta zobowiązały się do zachowania tajemnicy  lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy w odniesieniu do Danych Osobowych Klienta,

 5. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO, 

 6. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych,

 7. udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w artykule 28 RODO oraz umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.AUDYT

W zakresie w jakim RODO przyznaje administratorowi prawo do kontroli przetwarzania Danych Osobowych Klienta, wykonanie prawa kontroli nastąpi według poniższych zasad: 


 1. Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przysługuje prawo do przeprowadzenia uzgodnionych z podmiotem przetwarzającym audytów. Celem audytu jest weryfikacja zgodności czynności podejmowanych przez podmiot przetwarzający z przepisami RODO.

 2. Nie częściej niż raz w roku kalendarzowym i na koszt Klienta, Klient może skontrolować przetwarzanie Danych Osobowych Klienta przez WITBEE pod kątem zgodności z jej zobowiązaniami wynikającymi z niniejszego Załącznika 1, przesyłając uzasadnione wnioski o udzielenie informacji, w tym kwestionariusze dotyczące bezpieczeństwa i audytu. WITBEE udzieli pisemnych odpowiedzi w zakresie, w jakim wymagane informacje są niezbędne do potwierdzenia zgodności WITBEE z niniejszym Załącznikiem 1.

 3. Jeżeli osoba trzecia upoważniona przez kontrolera ma przeprowadzić audyt, WITBEE może sprzeciwić się audytorowi, jeśli audytor, w uzasadnionej opinii WITBEE, nie jest niezależny, jest konkurentem WITBEE lub w inny sposób nie posiada kwalifikacji. Taki sprzeciw ze strony WITBEE będzie wymagał od Klienta wyznaczenia innego audytora lub samodzielnego przeprowadzenia audytu.

 4. Klient niezwłocznie powiadomi WITBEE o wszelkich niezgodnościach wykrytych w trakcie audytu i przekaże WITBEE wszelkie raporty z audytów wygenerowane w związku z jakimkolwiek audytem, chyba że jest to zabronione przez obowiązujące prawo. Klient może wykorzystywać raporty z audytu wyłącznie w celu spełnienia wymagań Klienta dotyczących audytu regulacyjnego i potwierdzenia, że przetwarzanie Danych osobowych Klienta przez WITBEE jest zgodne z niniejszym Załącznikiem 1.

 5. Klient zwróci WITBEE poniesione koszty za każdy czas spędzony przez WITBEE lub jego podmioty przetwarzające w związku z jakimikolwiek audytami, według aktualnych stawek usług profesjonalnych WITBEE, które zostaną udostępnione Klientowi na żądanie. Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie opłaty pobierane przez audytora wyznaczonego przez Klienta do przeprowadzenia takiego audytu. Żadne z postanowień niniejszego Załącznika 1 nie może być interpretowane jako wymagające od WITBEE dostarczenia w związku z takimi audytami większej ilości informacji o dalszych podmiotach przetwarzających dane, niż te osoby trzecie udostępniają ogólnie swoim klientom. Żadne z postanowień niniejszej sekcji nie zobowiązuje WITBEE do naruszenia jakichkolwiek obowiązków poufności.

 6. Żadne z postanowień określonych w niniejszym Załączniku 1 nie będzie wymagało od podmiotu przetwarzającego ujawnienia administratorowi lub jego zewnętrznemu audytorowi ani umożliwiało administratorowi lub jego zewnętrznemu audytorowi dostępu do:

 1. wszelkich danych dowolnego innego klienta podmiotu przetwarzającego;

 2. jakichkolwiek wewnętrznych informacji księgowych lub finansowych podmiotu przetwarzającego;

 3. wszelkich tajemnic handlowych podmiotu przetwarzającego, w tym stanowiących jego know-how lub tajemnicę przedsiębiorstwa;

 4. wszelkich innych danych, które w uzasadnionej opinii podmiotu przetwarzającego mogą zagrozić bezpieczeństwu dowolnego systemu podmiotu przetwarzającego lub spowodować, że podmiot przetwarzający naruszy swoje zobowiązania wynikające z RODO lub jego zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa lub prywatności wobec klienta lub jakiejkolwiek strony trzeciej; 

 5. wszelkich innych danych do których administrator lub jego audytor będący stroną trzecią chce uzyskać dostęp z dowolnego powodu innego niż wypełnienie w dobrej wierze zobowiązań administratora wynikających z RODO.ZAWIADOMIENIE O NARUSZENIU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Podmiot przetwarzający bez zbędnej zwłoki powiadamia administratora o stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych.BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA 

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

 1. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych

Opis metody zabezpieczeń stosowanych przez finalnego procesora Google: 

Baza danych Big Query https://cloud.google.com/storage/docs/encryption

Cloud Storage https://cloud.google.com/storage/docs/encryption


Na życzenie administratora i za dodatkową opłatą Witbee może zaszyfrować dane dodatkowo. Możliwość i przykład szyfrowania dla najbardziej wrażliwej danej osobowej - internet protocol addresses

https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=pl


 1. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

 2. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

 3. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.DALSZE PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE

 1. Klient wyraźnie upoważnia WITBEE do dalszego powierzania Danych Osobowych Klienta do przetwarzania swoim Podmiotom powiązanym i ogólnie upoważnia WITBEE do dalszego powierzania Danych Osobowych Klienta Dalszym podmiotom przetwarzającym będącym stroną trzecią. WITBEE:

 1. zawrze pisemną umowę z każdym Dalszym podmiotem przetwarzającym, nakładającą obowiązki w zakresie ochrony danych zasadniczo podobne do tych określonych w niniejszym Załączniku 1; i

 2. pozostaje odpowiedzialna za przestrzeganie zobowiązań wynikających z niniejszego Załącznika 1 oraz za wszelkie działania lub zaniechania Dalszego podmiotu przetwarzającego, które powodują, że WITBEE naruszy którykolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Załącznika 1.

 1. Lista Dalszych podmiotów przetwarzających, w tym ich funkcje i lokalizacje, jest dostępna na Stronie internetowej i może być okresowo aktualizowana przez WITBEE zgodnie z niniejszym Załącznikiem 1.

 2. Niezależnie od powyższego, Klient wyraża zgodę na dalsze powierzenie Danych Osobowych Klienta następującym Dalszym podmiotom przetwarzającym:


Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. (typ usług: dostawca usług chmury obliczeniowej; lokalizacja: EU)


Google LLC., Google Ireland Limited (typ usług: dostawca usług chmury obliczeniowej; lokalizacja: USA, EU)


HelpCrunch Corporation (typ usług: wsparcie Klienta; lokalizacja: USA)


Stripe 510 Townsend Street San Francisco, (typ usług: obsługa systemu płatności; lokalizacja: USA) 


 1. Gdy zaangażowany jest nowy Dalszy podmiot przetwarzający będący stroną trzecią, WITBEE powiadomi Klienta o takim zaangażowaniu, które to powiadomienie może nastąpić poprzez aktualizację Witryny, jak również za pośrednictwem Konta Klienta. WITBEE przekaże takie powiadomienie co najmniej siedem (7) dni kalendarzowych przed przetworzeniem jakichkolwiek Danych Osobowych Klienta przez nowy podmiot, z wyjątkiem sytuacji, gdy WITBEE ma uzasadnione przekonanie, że zaangażowanie nowego podmiotu w trybie przyspieszonym jest konieczne w celu ochrony poufności, integralności lub dostępności Danych Osobowych Klienta lub w celu uniknięcia istotnych zakłóceń w Usługach. WITBEE przekaże takie powiadomienie tak szybko, jak to będzie praktycznie możliwe. Jeżeli w ciągu pięciu (5) dni kalendarzowych od takiego powiadomienia Klient powiadomi WITBEE na piśmie, że sprzeciwia się wyznaczeniu przez WITBEE nowego Dalszego podmiotu przetwarzającego będącego stroną trzecią w oparciu o uzasadnione obawy dotyczące ochrony danych. W takim przypadku strony omówią takie wątpliwości w dobrej wierze. Jeżeli strony nie są w stanie wspólnie uzgodnić rozwiązania takich wątpliwości, Klient, jako jedyny i wyłączny środek zaradczy, może wypowiedzieć Warunki oraz zaprzestać korzystania z Usług.


PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

WITBEE może przechowywać i przetwarzać Dane Osobowe Klienta w UE, Stanach Zjednoczonych lub w dowolnym miejscu, w którym WITBEE lub Dalszy podmiot przetwarzający utrzymują swoje obiekty. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że korzystanie przez niego z Usług jest zgodne z wszelkimi ograniczeniami dotyczącymi transgranicznego przesyłania danych określonymi w RODO. Niezależnie od powyższego, WITBEE wypełni swoje obowiązki wynikające z rozdziału V RODO.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Załącznik 1 stanowi integralną część Warunków.

 2. Wszelkie zobowiązania WITBEE wynikające z niniejszego Załącznika 1 podlegają ograniczeniom odpowiedzialności określonym w Warunkach.

 3. Niniejszy Załącznik 1 podlega prawu polskiemu. 

 4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Załącznik 1 podlegają jurysdykcji sądów polskich. 

 5. Sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby WITBEE.

 6. Niniejszy Załącznik 1 wygaśnie automatycznie po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Warunków.
ZAŁĄCZNIK 2 – UMOWA O POUFNOŚCI


WPROWADZENIE

Niniejsza Umowa o zachowaniu poufności („NDA”) zostaje zawarta pomiędzy WITBEE a Klientem. Niniejsze NDA dotyczy Usług świadczonych przez WITBEE na podstawie Warunków.


Zważywszy, że w związku z Usługami Strona („Strona Ujawniająca”) może bezpośrednio lub pośrednio ujawnić drugiej Stronie („Odbiorcy”) określone Informacje Poufne (zgodnie z definicją poniżej), które Strona Ujawniająca uważa za ściśle poufne i których Odbiorca nie może wykorzystywać do celów innych niż Usługi;


Biorąc pod uwagę powyższe oraz warunki określone poniżej, Strony uzgadniają, co następuje.


DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej NDA terminy pisane wielką literą, które są używane, ale nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenie nadane w Warunkach.INFORMACJE POUFNE

W niniejszej NDA „Informacje Poufne” oznaczają wszelkie informacje, w tym między innymi wszelką wiedzę techniczną, produkcyjną, operacyjną, biznesową, ekonomiczną, finansową, administracyjną, handlową, marketingową i/lub prawną, dane i informacje dotyczące Usług i/lub Stron, które nie są publicznie dostępne, uzyskane na podstawie i/lub zawarte w know-how, formułach, specyfikacjach, próbki produktów, wyniki testów, prototypy, rysunki techniczne, projekty, wynalazki, prawa autorskie, oprogramowania komputerowe, narzędzia, systemy, tajemnice handlowe, umowy i/lub inne materiały i dokumenty oraz ujawnione bezpośrednio lub pośrednio Odbiorcy przez Stronę Ujawniającą ustnie, pisemnie lub w jakikolwiek inny sposób, w tym faksem lub pocztą elektroniczną, lub w formie obrazkowej lub na dyskietce magnetycznej lub innym nośniku elektronicznym lub w drodze dostarczania próbek lub w wyniku jakiejkolwiek prezentacji lub demonstracji lub uzyskania dostępu do lokali, w których są przechowywane lub używane Informacje Poufne, lub w jakiejkolwiek innej formie, a także wszelkie inne pisemne informacje, dokumenty i projekty dowolnego rodzaju oznaczone w dowolnym języku jako poufne, zastrzeżone lub tajne.


OBOWIĄZEK POUFNOŚCI

W przypadku udostępnienia przez Stronę Ujawniającą Informacji Poufnych Odbiorcy, Odbiorca przyjmuje do wiadomości poufny charakter wszelkich Informacji Poufnych ujawnionych Odbiorcy i niniejszym zobowiązuje się:

 1. nie ujawniać stronom trzecim, w całości lub w części, bezpośrednio lub pośrednio, w jakikolwiek sposób żadnych Informacji Poufnych bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Strony Ujawniającej;

 2. nie wykorzystywać, w całości ani w części, żadnych Informacji Poufnych w jakimkolwiek celu innym niż w związku z Usługami i Warunkami.


INFORMACJE NIE UZNAWANE ZA POUFNE

Obowiązek zachowania poufności określony w niniejszej NDA nie ma zastosowania do Informacji Poufnych Strony Ujawniającej, które:

 1. stały się powszechnie znane bez winy Odbiorcy lub żadnego działania Odbiorcy naruszającego niniejszą NDA lub były już znane Odbiorcy przed ujawnieniem ich przez Stronę Ujawniającą, a Odbiorca może to udowodnić;

 2. Odbiorca jest prawnie zobowiązany do ujawnienia przez uprawniony organ państwowy lub inny organ publiczny posiadający uprawnienia przymusu, pod warunkiem że w takim przypadku Odbiorca (i) niezwłocznie przekaże Stronie Ujawniającej pisemne powiadomienie przed wymaganym ujawnieniem i podejmie wszelkie takie kroki, jakie mogą być rozsądne i wykonalne w danych okolicznościach w celu uzgodnienia treści takiego ujawnienia ze Stroną Ujawniającą przed dokonaniem ujawnienia; (ii) skonsultować się ze Stroną ujawniającą w sprawie możliwych kroków w celu uniknięcia lub ograniczenia ujawnienia i podjąć te kroki;

 3. Strona Ujawniająca uprzednio upoważniła Odbiorcę na piśmie do ujawnienia Informacji Zastrzeżonych konkretnie określonym stronom trzecim.


POZOSTAŁE OBOWIĄZKI

Odbiorca ograniczy liczbę osób, które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, do kluczowych pracowników i podwykonawców („Przedstawiciele”). Odbiorca zapewni, że Przedstawiciele, którym ma być dokonane ujawnienie, zostali poinformowani o poufnym charakterze ujawnienia. Odbiorca nie może kopiować, powielać, powielać ani rejestrować Informacji Poufnych w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do świadczenia Usług zgodnie z Warunkami i obiegu między wspomnianymi Przedstawicielami.


CZAS TRWANIA  - OBOWIĄZEK ZWROTU INFORMACJI POUFNYCH

Niniejsza NDA wygaśnie automatycznie po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Warunków („Data Wygaśnięcia”). O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, wszystkie zobowiązania do zachowania poufności, ograniczonego wykorzystania i nieujawniania informacji w odniesieniu do dowolnego elementu Informacji Poufnych wygasają po trzech (3) latach od Daty Wygaśnięcia lub przedterminowego rozwiązania niniejszej NDA. Niezależnie od powyższego, wszystkie postanowienia niniejszej NDA pozostają w mocy w odniesieniu do Informacji Poufnych, które mogą być chronione jako tajemnica handlowa na mocy obowiązującego prawa, tak długo, jak takie Informacje Poufne podlegają takiej ochronie.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza NDA stanowi integralną część Warunków.

 2. Wszelkie zobowiązania WITBEE wynikające z niniejszej NDA podlegają ograniczeniom odpowiedzialności określonym w Warunkach.

 3. Niniejszy NDA podlega prawu polskiemu. 

 4. Wszelkie spory wynikające z NDA podlegają jurysdykcji sądów polskich. 

 5. Sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby WITBEE.