# Convertiser

# Wprowadzenie

Moduł pozwala na automatyczne zbieranie danych z systemu reklamowego Convertiser.

# Przykład działania

  1. Konfigurujemy moduł w platformie udzielając dostępu do platformy Convertiser
  2. Ustawiamy moduł w harmonogramie - dane będą gromadzone i przechowywane w zbiorze danych witcloud
  3. Po przetworzeniu tabeli można skorzystać z innych modułów raportowych które są z nią zintegrowane.

# Schemat danych

Po uruchomieniu modułu w zestawie danych WitCloud pojawią się dwie nowe tabele:

image alt text

convertiser_conversions

Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Type Mode
id STRING NULLABLE
ip STRING NULLABLE
tracking_id STRING NULLABLE
offer STRING NULLABLE
offer_details RECORD NULLABLE
offer_details. id STRING NULLABLE
offer_details. title STRING NULLABLE
offer_details. status STRING NULLABLE
offer_details. status_name STRING NULLABLE
offer_details. url STRING NULLABLE
goal STRING NULLABLE
goal_details RECORD NULLABLE
goal_details. id STRING NULLABLE
goal_details. title STRING NULLABLE
goal_details. status STRING NULLABLE
goal_details. status_name STRING NULLABLE
goal_details. multiple_conversions BOOLEAN NULLABLE
goal_details. auto_approve_conversions BOOLEAN NULLABLE
goal_details. conversion_hold_period INTEGER NULLABLE
goal_details. disable_automatic_approval BOOLEAN NULLABLE
goal_details. payout_type STRING NULLABLE
goal_details. payout STRING NULLABLE
goal_details. revenue STRING NULLABLE
goal_details. tracking_code STRING NULLABLE
goal_details. is_flexible_commissions BOOLEAN NULLABLE
goal_details. flexible_commissions_model STRING NULLABLE
goal_details. url STRING NULLABLE
currency STRING NULLABLE
currency_details RECORD NULLABLE
currency_details. currency STRING NULLABLE
currency_details. currency_name STRING NULLABLE
currency_details. is_default BOOLEAN NULLABLE
website STRING NULLABLE
website_details RECORD NULLABLE
website_details. id STRING NULLABLE
website_details. url STRING NULLABLE
website_details. description STRING NULLABLE
website_details. categories INTEGER REPEATED
website_details. categories_details RECORD REPEATED
website_details.categories_details. id INTEGER NULLABLE
website_details.categories_details. category STRING NULLABLE
website_details.categories_details. category_name STRING NULLABLE
website_details. target_audience STRING NULLABLE
website_details. target_audience_name STRING NULLABLE
website_details. status STRING NULLABLE
website_details. status_name STRING NULLABLE
website_details. created_at TIMESTAMP NULLABLE
website_details. traffic_type STRING NULLABLE
website_details. traffic_type_details RECORD NULLABLE
website_details.traffic_type_details. name STRING NULLABLE
website_details.traffic_type_details. name_display STRING NULLABLE
website_details. child_traffic_type STRING NULLABLE
website_details. child_traffic_type_details RECORD NULLABLE
website_details.child_traffic_type_details. name STRING NULLABLE
website_details.child_traffic_type_details. name_display STRING NULLABLE
is_refunded BOOLEAN NULLABLE
is_paid BOOLEAN NULLABLE
is_unmanaged BOOLEAN NULLABLE
status STRING NULLABLE
status_name STRING NULLABLE
status_message STRING NULLABLE
source STRING NULLABLE
source_name STRING NULLABLE
sale_amount STRING NULLABLE
base_sale_amount STRING NULLABLE
advertiser_expense STRING NULLABLE
base_advertiser_expense STRING NULLABLE
publisher_income FLOAT NULLABLE
base_publisher_income FLOAT NULLABLE
network_income FLOAT NULLABLE
base_network_income FLOAT NULLABLE
hold_until TIMESTAMP NULLABLE
created_at TIMESTAMP NULLABLE
processed_at TIMESTAMP NULLABLE
_version INTEGER NULLABLE

convertiser_cpc

Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Type Mode
date DATE NULLABLE
offer_id STRING NULLABLE
cpc_clicks INTEGER NULLABLE
cpc_advertiser_expense FLOAT NULLABLE
pe_transactions INTEGER NULLABLE
pe_amount FLOAT NULLABLE
pe_mean_amount FLOAT NULLABLE
pe_conversion_rate FLOAT NULLABLE
pe_cos FLOAT NULLABLE
pe_roas FLOAT NULLABLE
offer_title STRING NULLABLE

# Konfiguracja

# Rozpocznij tworzenie modułu

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Collect, następnie kliknij w przycisk Add new Data Collect.

image alt text

Z listy dostępnych modułów wybieramy Convertiser.

image alt text

# Początkowe ustawienia

W pierwszym kroku formularza uzupełniamy nazwę naszego modułu.

Collect name - nazwa naszego modułu. Będzie on widoczny pod tą nazwą w innych miejscach w platformie.

image alt text

# Autoryzacja z Convertiser

Zanim przejdziemy do następnego kroku musimy pozyskać klucz API Convertiser. Będzie on potrzebny aby WitCloud mógł pobierać dane z systemu.

Przejdź do strony danych logowania API, korzystając z tego linku link (opens new window) i nacisnij przycisk Dodaj api token.

image alt text

Wybierz oba dostępy i kliknij przycisk Zapisz.

image alt text

Skopiuj token API. Będziesz go potrzebować do ukończenia konfiguracji modułu w WitCloud.

image alt text

Aby to zrobić, naciśnij przycisk Click here to authorize.

image alt text

Wklej token i kliknij przycisk Finish.

image alt text

Następnie wybierz walutę, w której chcesz zbierać dane.

image alt text

Naciśnij przycisk Finish.

# Ustawienie modułu w harmonogramie

Twój moduł jest już utworzony w WitCloud 📊. Ostatnim krokiem jest ustalenie za jaki zakres czasu potrzebujesz pobrać dane historyczne. Harmonogram pobierania danych bierzących zostanie utworzony automatycznie

Wpisz odpowiedni zakres i naciśnij przycisk Finish.

Last updated: 2023-07-05T14:12:16.000Z