# Shoper

# Wprowadzenie

Moduł shoper pozwala na automatyczne zbieranie danych Twojego sklepu.

# Przykład działania

  1. Konfigurujemy moduł w platformie udzielając dostępu do sklepu Shoper
  2. Ustawiamy moduł w harmonogramie - dane będą gromadzone i przechowywane w zbiorze danych WitCloud
  3. Po przetworzeniu tabeli można skorzystać z innych modułów raportowych które są z nią zintegrowane.

# Schemat danych

Zbieramy najważniejsze informacje z Shoper do 6 różnych tabel:

  1. shoper_orders
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Type Mode
order_id STRING NULLABLE
user_id STRING NULLABLE
date TIMESTAMP NULLABLE
status_date TIMESTAMP NULLABLE
confirm_date TIMESTAMP NULLABLE
delivery_date TIMESTAMP NULLABLE
status_id STRING NULLABLE
sum FLOAT NULLABLE
payment_id STRING NULLABLE
user_order BOOLEAN NULLABLE
shipping_id STRING NULLABLE
shipping_cost FLOAT NULLABLE
email STRING NULLABLE
code STRING NULLABLE
confirm BOOLEAN NULLABLE
notes STRING NULLABLE
notes_priv STRING NULLABLE
notes_pub STRING NULLABLE
currency_id STRING NULLABLE
currency_rate FLOAT NULLABLE
paid FLOAT NULLABLE
discount_client FLOAT NULLABLE
discount_group FLOAT NULLABLE
discount_levels FLOAT NULLABLE
discount_code FLOAT NULLABLE
code_id STRING NULLABLE
lang_id STRING NULLABLE
origin STRING NULLABLE
registered BOOLEAN NULLABLE
promo_code STRING NULLABLE
is_paid BOOLEAN NULLABLE
is_overpayment BOOLEAN NULLABLE
is_underpayment BOOLEAN NULLABLE
total_parcels INTEGER NULLABLE
total_products INTEGER NULLABLE
loyalty_cost INTEGER NULLABLE
loyalty_score INTEGER NULLABLE
shipping_tax_name STRING NULLABLE
shipping_tax_value FLOAT NULLABLE
shipping_tax_id STRING NULLABLE
delivery_address RECORD NULLABLE
delivery_address. address_id STRING NULLABLE
delivery_address. order_id STRING NULLABLE
delivery_address. type STRING NULLABLE
delivery_address. city STRING NULLABLE
delivery_address. postcode STRING NULLABLE
delivery_address. state STRING NULLABLE
delivery_address. country STRING NULLABLE
delivery_address. phone STRING NULLABLE
delivery_address. country_code STRING NULLABLE
billing_address RECORD NULLABLE
billing_address. address_id STRING NULLABLE
billing_address. order_id STRING NULLABLE
billing_address. type STRING NULLABLE
billing_address. city STRING NULLABLE
billing_address. postcode STRING NULLABLE
billing_address. state STRING NULLABLE
billing_address. country STRING NULLABLE
billing_address. phone STRING NULLABLE
billing_address. country_code STRING NULLABLE
  1. shoper_order_products
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Type Mode
id STRING NULLABLE
order_id STRING NULLABLE
product_id STRING NULLABLE
type STRING NULLABLE
stock_id STRING NULLABLE
price FLOAT NULLABLE
discount_perc FLOAT NULLABLE
quantity INTEGER NULLABLE
delivery_time INTEGER NULLABLE
name STRING NULLABLE
code STRING NULLABLE
pkwiu STRING NULLABLE
tax STRING NULLABLE
tax_value FLOAT NULLABLE
unit STRING NULLABLE
option STRING NULLABLE
unit_fp BOOLEAN NULLABLE
weight FLOAT NULLABLE
loyalty RECORD NULLABLE
loyalty. exchanged BOOLEAN NULLABLE
loyalty. score INTEGER NULLABLE
loyalty. ratio STRING NULLABLE
delivery_time_hours FLOAT NULLABLE
children RECORD REPEATED
children. id STRING NULLABLE
children. order_id STRING NULLABLE
children. stock_id STRING NULLABLE
children. price FLOAT NULLABLE
children. discount_perc FLOAT NULLABLE
children. quantity INTEGER NULLABLE
children. delivery_time INTEGER NULLABLE
children. name STRING NULLABLE
children. code STRING NULLABLE
children. pkwiu STRING NULLABLE
children. tax STRING NULLABLE
children. tax_value FLOAT NULLABLE
children. unit STRING NULLABLE
children. option STRING NULLABLE
children. unit_fp BOOLEAN NULLABLE
children. weight FLOAT NULLABLE
  1. shoper_producers
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Type Mode
producer_id STRING NULLABLE
name STRING NULLABLE
web STRING NULLABLE
gfx STRING NULLABLE
isdefault BOOLEAN NULLABLE
translations RECORD REPEATED
translations. language STRING NULLABLE
translations. translation_id STRING NULLABLE
translations. producer_id STRING NULLABLE
translations. lang_id STRING NULLABLE
translations. name STRING NULLABLE
translations. description STRING NULLABLE
translations. seo_title STRING NULLABLE
translations. seo_description STRING NULLABLE
translations. seo_keywords STRING NULLABLE
translations. seo_url STRING NULLABLE
  1. shoper_products
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Type Mode
product_id STRING NULLABLE
type STRING NULLABLE
producer_id STRING NULLABLE
group_id STRING NULLABLE
tax_id STRING NULLABLE
category_id STRING NULLABLE
unit_id STRING NULLABLE
add_date TIMESTAMP NULLABLE
edit_date TIMESTAMP NULLABLE
other_price FLOAT NULLABLE
promo_price FLOAT NULLABLE
code STRING NULLABLE
dimension_w FLOAT NULLABLE
dimension_h FLOAT NULLABLE
dimension_l FLOAT NULLABLE
ean STRING NULLABLE
pkwiu STRING NULLABLE
is_product_of_day BOOLEAN NULLABLE
loyalty_score INTEGER NULLABLE
loyalty_price INTEGER NULLABLE
in_loyalty BOOLEAN NULLABLE
bestseller BOOLEAN NULLABLE
newproduct BOOLEAN NULLABLE
vol_weight FLOAT NULLABLE
gauge_id STRING NULLABLE
currency_id STRING NULLABLE
additional_isbn STRING NULLABLE
additional_kgo STRING NULLABLE
additional_bloz7 STRING NULLABLE
additional_bloz12 STRING NULLABLE
additional_gtu STRING NULLABLE
additional_producer STRING NULLABLE
related STRING REPEATED
options STRING REPEATED
main_image RECORD NULLABLE
main_image. gfx_id STRING NULLABLE
main_image. order INTEGER NULLABLE
main_image. name STRING NULLABLE
main_image. unic_name STRING NULLABLE
main_image. hidden BOOLEAN NULLABLE
stock RECORD NULLABLE
stock. stock_id STRING NULLABLE
stock. product_id STRING NULLABLE
stock. extended BOOLEAN NULLABLE
stock. price FLOAT NULLABLE
stock. active BOOLEAN NULLABLE
stock. default BOOLEAN NULLABLE
stock. stock FLOAT NULLABLE
stock. warn_level FLOAT NULLABLE
stock. sold FLOAT NULLABLE
stock. code STRING NULLABLE
stock. ean STRING NULLABLE
stock. weight FLOAT NULLABLE
stock. weight_type STRING NULLABLE
stock. availability_id STRING NULLABLE
stock. delivery_id STRING NULLABLE
stock. gfx_id STRING NULLABLE
stock. package FLOAT NULLABLE
stock. price_wholesale FLOAT NULLABLE
stock. price_special FLOAT NULLABLE
stock. calculation_unit_id STRING NULLABLE
stock. calculation_unit_ratio FLOAT NULLABLE
categories STRING REPEATED
special_offer RECORD NULLABLE
special_offer. promo_id STRING NULLABLE
special_offer. date_from TIMESTAMP NULLABLE
special_offer. date_to TIMESTAMP NULLABLE
special_offer. discount FLOAT NULLABLE
special_offer. discount_wholesale FLOAT NULLABLE
special_offer. discount_special FLOAT NULLABLE
unit_price_calculation BOOLEAN NULLABLE
children RECORD REPEATED
children. id STRING NULLABLE
children. bundle_id STRING NULLABLE
children. stock_id STRING NULLABLE
children. product_id STRING NULLABLE
children. stock FLOAT NULLABLE
children. order INTEGER NULLABLE
translations RECORD REPEATED
translations. language STRING NULLABLE
translations. translation_id STRING NULLABLE
translations. lang_id STRING NULLABLE
translations. name STRING NULLABLE
translations. description STRING NULLABLE
translations. short_description STRING NULLABLE
translations. active BOOLEAN NULLABLE
translations. seo_title STRING NULLABLE
translations. seo_description STRING NULLABLE
translations. seo_keywords STRING NULLABLE
translations. seo_url STRING NULLABLE
translations. permalink STRING NULLABLE
  1. shoper_stock
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Type Mode
stock_id STRING NULLABLE
product_id STRING NULLABLE
extended BOOLEAN NULLABLE
price FLOAT NULLABLE
active BOOLEAN NULLABLE
default BOOLEAN NULLABLE
stock FLOAT NULLABLE
warn_level FLOAT NULLABLE
warehouses RECORD REPEATED
warehouses. id STRING NULLABLE
warehouses. stock FLOAT NULLABLE
sold FLOAT NULLABLE
code STRING NULLABLE
ean STRING NULLABLE
weight FLOAT NULLABLE
weight_type STRING NULLABLE
availability_id STRING NULLABLE
delivery_id STRING NULLABLE
gfx_id STRING NULLABLE
package FLOAT NULLABLE
price_wholesale FLOAT NULLABLE
price_special FLOAT NULLABLE
price_type_special INTEGER NULLABLE
price_type_wholesale INTEGER NULLABLE
price_buying FLOAT NULLABLE
calculation_unit_id STRING NULLABLE
calculation_unit_ratio FLOAT NULLABLE
  1. shoper_categories
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Type Mode
category_id STRING NULLABLE
root BOOLEAN NULLABLE
order INTEGER NULLABLE
translations RECORD REPEATED
translations. language STRING NULLABLE
translations. trans_id STRING NULLABLE
translations. category_id STRING NULLABLE
translations. lang_id STRING NULLABLE
translations. name STRING NULLABLE
translations. description STRING NULLABLE
translations. description_bottom STRING NULLABLE
translations. seo_title STRING NULLABLE
translations. seo_description STRING NULLABLE
translations. seo_keywords STRING NULLABLE
translations. seo_url STRING NULLABLE
translations. permalink STRING NULLABLE
translations. active BOOLEAN NULLABLE
translations. isdefault BOOLEAN NULLABLE
translations. items INTEGER NULLABLE

# Konfiguracja

# Zanim zaczniesz

Upewnij się, że masz odpowiedni dostęp do sklepu Shoper

Opis tego procesu można znaleźć tutaj link (opens new window)

# Rozpocznij tworzenie modułu

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Collect, następnie kliknij w przycisk Add new data collect

image alt text

Z listy dostępnych modułów wybieramy Shoper

image alt text

# Początkowe ustawienia

W pierwszym kroku mamy do wypełnienia dwa pola.

Collect name - nazwa naszego modułu. Będzie on widoczny pod tą nazwą w innych miejscach w platformie.

Shop url - adres url naszego sklepu.

image alt text

# Autoryzacja z Shoper

W następnym kroku musimy nadać dostęp aplikacji WitCloud do Shoper. Jest to konieczne aby WitCloud mógł zaciągnąć dane.

Aby to zrobić naciskamy na przycisk Click here to authorize

image alt text

Wypełniamy formularz danymi do logowania z Shoperem.

image alt text

Po prawidłowej autoryzacji wybierz swoje konto z listy i kliknij przycisk Finish

image alt text

# Ustawienie modułu w harmonogramie

Twój moduł jest już utworzony w WitCloud 📊. Ostatnim krokiem jest ustalenie za jaki zakres czasu potrzebujesz pobrać dane historyczne. Harmonogram pobierania danych bierzących zostanie utworzony automatycznie

Wpisz odpowiedni zakres i naciśnij przycisk Finish.

Last updated: 2023-07-05T14:12:16.000Z