# Tradedoubler

# Wprowadzenie

Moduł Tradedoubler pozwala na automatyczne pobieranie danych transakcji oraz statystyk z twoich programów afiliacyjnych.

# Przykład działania

  1. Konfigurujemy moduł w platformie udzielając dostępu do Tradedoublera.
  2. Ustawiamy moduł w harmonogramie - dane będą gromadzone i przechowywane w zbiorze danych witcloud.
  3. Po przetworzeniu tabeli można skorzystać z innych modułów raportowych które są z nią zintegrowane lub połączyć ją z Google Analytics.

# Schemat danych

Po uruchomieniu modułu w zbiorze danych pojawią się dwie tabele:

  1. td_advertiser_statistics
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Type Mode
date TIMESTAMP NULLABLE
impressions INTEGER NULLABLE
impressionsCommission RECORD NULLABLE
impressionsCommission.publisherCommission FLOAT NULLABLE
impressionsCommission.tdCommission FLOAT NULLABLE
clicks INTEGER NULLABLE
clicksCommission RECORD NULLABLE
clicksCommission.publisherCommission FLOAT NULLABLE
clicksCommission.tdCommission FLOAT NULLABLE
uniqueVisitors INTEGER NULLABLE
uvCommission RECORD NULLABLE
uvCommission.publisherCommission FLOAT NULLABLE
uvCommission.tdCommission FLOAT NULLABLE
leads INTEGER NULLABLE
leadsCommission RECORD NULLABLE
leadsCommission.publisherCommission FLOAT NULLABLE
leadsCommission.tdCommission FLOAT NULLABLE
ileads INTEGER NULLABLE
ileadsCommission RECORD NULLABLE
ileadsCommission.publisherCommission FLOAT NULLABLE
ileadsCommission.tdCommission FLOAT NULLABLE
sales INTEGER NULLABLE
salesCommission RECORD NULLABLE
salesCommission.publisherCommission FLOAT NULLABLE
salesCommission.tdCommission FLOAT NULLABLE
isales INTEGER NULLABLE
isalesCommission RECORD NULLABLE
isalesCommission.publisherCommission FLOAT NULLABLE
isalesCommission.tdCommission FLOAT NULLABLE
commission RECORD NULLABLE
commission.publisherCommission FLOAT NULLABLE
commission.tdCommission FLOAT NULLABLE
orderValue FLOAT NULLABLE
ctr FLOAT NULLABLE
cr FLOAT NULLABLE
lr FLOAT NULLABLE
epc FLOAT NULLABLE
adId STRING NULLABLE
adName STRING NULLABLE
adCategoryId STRING NULLABLE
adCategoryName STRING NULLABLE
  1. td_advertiser_transactions
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Type Mode Policy tags Description
transactionId STRING NULLABLE
programId STRING NULLABLE
programName STRING NULLABLE
sourceName STRING NULLABLE
sourceId STRING NULLABLE
adId STRING NULLABLE
eventId STRING NULLABLE
eventName STRING NULLABLE
eventTypeId STRING NULLABLE
status STRING NULLABLE
timeofLastClick TIMESTAMP NULLABLE
timeofCreate TIMESTAMP NULLABLE
timeofTransaction TIMESTAMP NULLABLE
timeofLastModified TIMESTAMP NULLABLE
leadNumber STRING NULLABLE
orderNumber STRING NULLABLE
orderValue FLOAT NULLABLE
commission FLOAT NULLABLE
tdCommission FLOAT NULLABLE
paid BOOLEAN NULLABLE
productInfo RECORD REPEATED
productInfo.productID STRING NULLABLE
productInfo.productName STRING NULLABLE
productInfo.quantity INTEGER NULLABLE
productInfo.productValue FLOAT NULLABLE
productInfo.productGroup INTEGER NULLABLE
voucherCode STRING NULLABLE
productsApi RECORD NULLABLE
productsApi.productId STRING NULLABLE
productsApi.productName STRING NULLABLE
crossDevice STRING NULLABLE
pendingRule STRING NULLABLE
deviceObject RECORD NULLABLE
deviceObject.deviceType STRING NULLABLE
deviceObject.operatingSystem STRING NULLABLE
deviceObject.browser STRING NULLABLE
modified BOOLEAN NULLABLE

# Konfiguracja

# Zanim zaczniesz

Aby skorzystać z naszego modułu, musisz utworzyć klient w Tradedoubler, który ustanowi zmienne ClientId i ClientSecret. Możesz utworzyć swojego klienta za pomocą tego narzędzia pod następującym adresem URL

Link (opens new window)

# Rozpocznij tworzenie modułu

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Collect, następnie kliknij w przycisk Add new Data Collect.

image alt text

Z listy dostępnych modułów wybieramy Tradedoubler

image alt text

# Początkowe ustawienia

W pierwszym kroku mamy do wypełnienia dwa pola.

Collect name - nazwa naszego modułu. Będzie on widoczny pod tą nazwą w innych miejscach w platformie.

Report currency code - waluta, w której chcesz pobierać raporty.

image alt text

# Autoryzacja z Tradedoubler

W następnym kroku musimy nadać dostęp aplikacji WitCloud do Tradedoubler. Jest to konieczne aby WitCloud mógł zaciągnąć dane.

Aby to zrobić naciskamy na przycisk Click here to authorize. image alt text

Wypełnij formularz autoryzacji Tradedobuler.

image alt text

Po prawidłowej autoryzacji wypełnij formularz Tradedoubler.

  1. Wybierz swoje konto z listy.
  2. Wybierz swój program Tradedoubler.
  3. Kliknij przycisk Finish.

image alt text

# Ustawienie modułu w harmonogramie

Twój moduł jest już utworzony w WitCloud 📊. Ostatnim krokiem jest ustalenie za jaki zakres czasu potrzebujesz pobrać dane historyczne. Harmonogram pobierania danych bierzących zostanie utworzony automatycznie

Wpisz odpowiedni zakres i naciśnij przycisk Finish.

Last updated: 2023-07-05T14:12:16.000Z